บทเรียนเว็บช่วยสอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชา การสร้างเว็บเพจ (ง 41202) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML    
 
แลกเปลี่ยน ถามตอบ
เพื่อการเรียนรู้ได้ ที่นี่ค่ะ


 

   
     ชื่อวิชา
         วิชา การสร้างเว็บเพจ ( ง 41202 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   
     กลุ่มสาระ
         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   
     ระยะเวลาเรียน
         เวลา 40 ชั่วโมง/จำนวน 2 หน่วยการเรียน
   
     รายละเอียด
 

       ศึกษาการใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาเว็บเพจ หลักการสร้างงาน 
การนำเสนอชิ้นงาน  การวางแผนและออกแบบ ได้อย่างสร้างสรรค์ นำข้อมูลจากแหล่งความรู้
ในโรงเรียน และท้องถิ่นมาจัดทำ ออกแบบเว็บเพจและนำเสนอผลงาน จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีจริยธรรมและคุณธรรมเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
        ปฏิบัติการสร้างงานเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยประยุกต์ใช้คำสั่งพื้นฐาน HTML
ในด้านการวางแผน ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ การแก้ปัญหา ในการนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ สร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษา HTML และโปรแกรมสำเร็จรูป จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ
       เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมสร้างเว็บเพจ มีทักษะเบื้องต้นในการใช้
โปรแกรมภาษา HTML และโปรแกรมสำเร็จรูปสร้างเว็บเพจ เพื่อสร้างงานนำเสนอ บูรณาการทักษะ
ความรู้ในงานอาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม

   
   
 
  
 

ติดต่อผู้จัดทำ ครูพิศมัย จินดำ : pitsamai_mee@hotmail.com
จอภาพที่เหมาะสม 1024x768