2.การจัดวางรูปภาพด้วยคำสั่ง ALIGN

       

กำหนดตำแหน่งในการจัดวางรูปภาพด้วยคำสั่ง ALIGN    มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

รูปแบบการใช้คำสั่ง <ALIGN>

<IMG SRC  =  "ชื่อไฟล์รูปภาพ" ALIGN = "n1">

  n1คือตำแหน่งการวางรูปภาพมีรายละเอียดดังนี้

  • TOP  วางข้อความระดับบนรูปภาพ
  • MIDDLE วางข้อความระดับกลางรูปภาพ
  • BOTTOM วางข้อความระดับล่างรูปภาพ
  • LEFT วางรูปภาพทางซ้ายของข้อความ
  • RIGHT วางรูปภาพอยู่ทางขวาของข้อความ


ตัวอย่าง การแทรกรูปภาพด้วยคำสั่ง <IMG SRC> และจัดวางตำแหน่งด้วยคำสั่ง ALIGN

คำสั่ง

<HTML>
<BODY>
<p> การจัดรูปภาพในข้อความ</p>
<p> การจัดรูปภาพ<img src ="images/images.jpg" align="top">ในข้อความ</p>
<p> การจัดรูปภาพ<img src ="images/ag00010.gif" align="middle">ในข้อความ</p>
</BODY>
</HTML>

ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้คำสั่ง

การจัดรูปภาพในข้อความ

การจัดรูปภาพในข้อความ

การจัดรูปภาพในข้อความ

   


มีปัญหาติดต่อ ครูพิศมัย จินดำ : pitsamai_mee@hotmail.com