จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดลงในกระดาษคำตอบ
      ความพยายามอยู่ที่ใหน   ความสำเร็จอยู่ที่นั่น  

         
1. ข้อใดหมายถึงระบบชลประทานสมัยสุโขทัย

ก.พระยาร่วง ข. สรีดภงค์
ค.เตาทุเรียง ง.เขื่อนพระร่วง

2. สินค้าที่นิยมมากประเภทใดเชื่อกันว่าสุโขทัยส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก

ก.ข้าว ข.พืช   ผัก  ผลไม้
ค.เครื่องจักรสาน ง.เครื่องสังคโภค

3. ตลาดการค้าในสมัยสุโขทัยมีชื่อว่าอะไร

ก.ตลาดนัด ข.ตลาดปสาน
ค.ตลาดการค้ากลาง ง.ตลาดกลางดงตาล

4.ข้อใดมีส่วนสัมพันธ์กับเครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องสังคโภค

ก.เตาเผาเทียน ข.เตาทุเรียง
ค.เตาสุโขทัย ง.เตาศรีสัชนาลัย

5.เงินตราที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายในสมัยสุโขทัยคือข้อใด

ก.เงินบาท ข.เงินเหรียญ
ค.เงินสลึงและเงินบาท ง.เงินพดด้วง   เบี้ย  หอย

6.ชนชาติใดที่สุโขทัยติดต่อค้าขายด้วยมากที่สุด

ก.จีน ข.ฟิลิปปินส์
ค.อินโดนีเซีย ง.ญี่ปุ่น

7.มะกะโท   เป็นพ่อค้าชาวงอะไร   ซึ่งมาติดต่อค้าขายในสมัยสุโขทัย

ก.จีน   ข.ญวน
ค.มอญ ง.ขอม

8.ถนนพระร่วงเป็นถนนมาจากกรุงสุโขทัยถึงเมืองใด

ก.อยุทธยา ข.พิษณุโลก
ค.ศรีสัชนาลัย ง.เวียงจันทร์

9.เจดีย์ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสุโขทัย   คือข้อใด

ก.ทรงโอคว่ำ ข.ทรงบาตรคว่ำ
ค.ทรงระฆังคว่ำ ง.ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

10. พิธีกรรมในข้อใดในสมัยสุโขทัยที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม

ก.พิธีจองเปรียง ข.พิธีลอยพระประทีป
ค.พิธีจรดพระนังคัล ง.การเผาเทียนเล่นไฟ

11.บุคคลในข้อใดที่ได้รับการยกย่องสูงจากทุกกลุ่มคนในสมัยสุโขทัย

ก.ไพร่ฟ้า ข.ขุนนาง
ค.กษัตริย์ ง.พระสงฆ์

12. พิธีจองเปรียงและลอยพระประทีป   เดิมเป็นพิธีกรรมของชนชาติใด

ก.ขอม ข.มอญ
ค.พราหมณ์ ง.อิสลาม

13.การเผาเทียนเล่นไฟ   เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในวันใด

ก.วันสงกรานต์ ข.วันปีใหม่
ค.วันเพ็ญเดือน   6 ง.วันเพ็ญเดือน   12

14.พระพุทธรูปปางใดเป็นของสมัยสุโขทัยแท้  

ก.ปางลีลา ข.ปางสมาธิ
ค.ปางห้ามญาติ ง.ปางมารวิชัย

15.พ่อขุนรามคำแหงมหาราชยอมรับนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทลัทธิกาวงศ์มาจากเมืองใด

ก.ลังกา ข.เชียงแสน
ค.นครราชศรีมา ง.นครศรีธรรมราช

                                                                               
Goldstar.gif (7082 bytes)Goldstar.gif (7082 bytes)Goldstar.gif (7082 bytes)Goldstar.gif (7082 bytes)Goldstar.gif (7082 bytes)Goldstar.gif (7082 bytes)Goldstar.gif (7082 bytes)Goldstar.gif (7082 bytes)Goldstar.gif (7082 bytes)Goldstar.gif (7082 bytes)Goldstar.gif (7082 bytes)Goldstar.gif (7082 bytes)

        shouse2.gif (223 bytes)      pbook_1.gif (43374 bytes)     เฉลย