การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
    Star00.gif (4371 bytes) Star00.gif (4371 bytes)Star00.gif (4371 bytes)Star00.gif (4371 bytes)Star00.gif (4371 bytes)Star00.gif (4371 bytes)Star00.gif (4371 bytes)Star00.gif (4371 bytes)Star00.gif (4371 bytes)Star00.gif (4371 bytes)Star00.gif (4371 bytes)Star00.gif (4371 bytes)Star00.gif (4371 bytes)Star00.gif (4371 bytes)Star00.gif (4371 bytes)
 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
    1.   การติดต่อกับโลกภายนอก    จากสังคมตะวันตก   ได้รับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา   เช่นวัฒนธรรม  การเมือง   การศึกษา  
     การค้าขาย   การท่องเที่ยว
     2.   ความเจริญทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
     3.   การคมนาคมสื่อสารสะดวกรวดเร็ว
     4.   การเพิ่มจำนวนประชากร
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
     1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอาชีพ   การผลิตภาคอุตสาหกรรมขหยายตัวมากขึ้น   เพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ    
	  มีอาชีพมากขึ้น 
      2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   ระดับครอบครัว  น้อยลง
      3.  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง     เปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย
      4.  การเปลี่ยนแปลงค่านิยม     ให้ความสำคัญเเก่ความสุขทางวัตถุมากกว่าจิตใจ     พึ่งพาตัวเองมากขึ้นความเชื่อ
	  ทางไสยศาสตร์น้อยลง
      5. การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา     มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามากขึ้นมีมหาวิทยาลัยเปิดมีระดับอุดมศึกษา
	  ของเอกชนมากขึ้น
      6. การเปลี่ยนแปลงด้านศิลปปวัฒนธรรม    ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น    เช่น   ประเพณี     การแต่งกาย    ภาษา    
	  สถาปัตยกรรม    ฯลฯ

ประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร
            - ประชากรเป็นทรัพยากกรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดขอองประเทศ    เป็นองค์กอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ
            - ลักษณะประชากร   หมาายถึง    ภาวะประชากร     หรือสภาพประชากร     ซึงเป็นผลมาจากการเกิดการตาย    
		การย้ายถิ่น
	   - การศึกษาภาวะประชากรที่นิยมทำกัน     คือ    การสำรวจสำมะโนประชากร     โดยปกติประเทศไทยจะสำรวจ
		ทุก    10  ปี   ซึ่งเริ่มปี  พ.ศ.   2453    หน่วยงานที่ทำการสำรวจสำมะโนประชากร   คือ   
		กรมการปปกครองกระทรวงมหาดไทย
           - ปัจจุบัณประเทศไทยมประชากรประมาณ     60   ล้านคน    จงหวัดที่มีประชากรเกิน  1   ล้านคน  ได้แก่    
		กรุงเทพมหานคร    นครราชสีมา   อุบลราชธานี    อุดรธานี   ขอออนเเก่น   นครศรีธรรมราช   เชียงใหม่   
		เป็นต้น     โดยกรุงเทพมหานคร	เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ     ส่วนจังหวัดที่มีประชากร
		น้อยที่สุดคือ    ระนอง
           - ความหนาแน่นของประชากร    หมายถึง    จำนวนประชากรต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่    เช่น   กรุงเทพมหานครในปี   
		พ.ศ. 2530  มีจำนวนประชากร    5,520,965  คน   มีเนื้อที่    1,565   ตารางกิโลเมตร    ความหนาแน่น
		เท่ากับ  3,528    คนต่อตารางกิโลเมตร
           - บริเวณที่มีจำนวนประชากรหนาแน่น    ได้แก่    บริเวณที่ราบภาคกลางตอนบน    และตอนล่าง    
		บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง   วัง   ยม    
		และน่านในภาคเหนือ    บริเเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     และบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล 
           - องค์ประกอบของประชากร  ได้แก่  อายุ  เพศ  การศึกษา   อาชีพ  ศาสนา   สถานภาพการสมรส   และเชื้อชาติ
            - การศึกษากลุ่มอายุของประชากร   ทำให้ทราบสถานภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน   และสามารถวิเคราะห์สถานภาพ
		เศรษฐกิจ	ในอนาคตได้   นักประชากรศึกษามักแบ่งอายุ   ประชากรออกเป็น  3  กลุ่ม   คือ
		          1. กลุ่มผู้เยาว์หรือวัยเด็ก    อายุระหว่าง  1-14  ปี
		          2. กลุ่มผู้ใหญ่หรือวัยทำงาน   อายุระหว่าง  15-60  ปี
		          3. กลุ่มผู้ชรา   อายุตั้งแต่   60  ปี  ขึ้นไป
            -   การเปลี่ยนแปลงประชากร   ได้แก่   การเพิ่มจำนวนประชากร   และการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความหนาแน่น
            -   สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยกร นแปลงประชา ได้แก่
		          1.   สาเหตุจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
		          2.   สาเหตุจากการอพยพย้ายถิ่น
		          3.   สาเหตุจากนโยบายประชากร
            -   ปัญหาประชากร ได้แก่   ปัญหาการว่างงาน   ปัญหาการย้ายถิ่น   ปัญหาสังคมและวัฒนธรรม   ปัญหาทางกากรเมือง 
            -   แนวทางการแก้ไขปัญหาประชากร   ได้แก่  การวางแผนครอบครัว    การให้ความรู้เรื่องประชากรศึกษา    
		 การแก้ปัญหาการอพยพย้ายถิ้น    

 

Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)Smile_3.gif (2332 bytes)

                                                           shouse2.gif (223 bytes)    pbook_1.gif (43374 bytes)     แบบทดสอบ