ขั้นตอนการทำโครงงาน


การทำโครงงานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
u072.gif (227 bytes) การคิดหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
u072.gif (227 bytes) การวางแผนในการทำโครงงาน
u072.gif (227 bytes) การลงมือทำโครงงาน
u072.gif (227 bytes) การเขียนรายงาน
u072.gif (227 bytes) การแสดงผลงาน
1.การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
ขั้นตอนการเลือกหัวเรื่องเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญหัวเรืองของโครงงานจะต้องชัดเจนน่าสนใจและเป็นความยากรู้
ข้อควรคำนึงในการเลือกหัวเรื่องในการทำโครงงาน
u072.gif (227 bytes) เหมาะสมกับระดับความรู้
u072.gif (227 bytes) เหมาะสมกับความสามารถ
u072.gif (227 bytes) วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
u072.gif (227 bytes) งบประมาณ
u072.gif (227 bytes) ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน
u072.gif (227 bytes) มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
u072.gif (227 bytes) ความปลอดภัย
u072.gif (227 bytes) มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอที่จะค้นคว้า

redhome.gif (1076 bytes)