หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
บุคลากร
หลักสูตร
หลักภาษาไทย
ภาษาไทยพื้นฐาน
ทำไมต้องเรียนภาษาไทย
คำในภาษาไทย
ภาษากับวัฒนธรรม
ประโยคในภาษาไทย
สุภาษิตคำพังเพย
วรรณคดีเเละวรรณกรรม
วันภาษาไทย
วันสุนทรภู่
รูปเเบบการเขียนจดหมาย
คำราชาศัพท์
การบูรณาการ
ภาพกิจกรรม
เว็บที่เกี่ยวกับภาษาไทย
ผู้จัดทำ

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนวิสัยทัศน์ภาษาไทย

ภายในปี 2554 โรงเรียนร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้นักเรียน

เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการนำเทคโนโลยีมาจัดการศึกษา

พัฒนาบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำภูมิปัญญาชาวบ้านสืบสาน

วัฒนธรรม  นำความรู้สู่อาชีพ

 

วิสัยทัศน์ภาษาไทย

ในประเทศของเราก็มีภาษาไทยเป็น

ภาษาประจำชาติ

ที่สืบทอดกันมาอันยาวนานให้คนรุ่นหลัง

ได้มีภาษาไว้ใช้ เพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจและเก็บรักษาภาษา

ของเราไว้อย่าให้ผิดเพี้ยน

 

 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี