หน้าหลัก

 

 

การเมืองการปกครอง รูปแบบ ลักษณะ และลัทธิ

การเมือง หมายถึง เรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อแสวงหาอำนาจ หรือเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาอำนาจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งสังคมหรือส่วนใหญ่ของสังคม
การปกครอง หมายถึง เรื่องเกี่ยวกับการบริหารวางระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับสังคมเพื่อให้สังคมมีความสงบสุข หรือเพื่อให้เกิดการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
การเมืองและการปกครอง มีความหมายทางรัฐศาสตร์ดังนี้ “การเมือง” คือ กิจกรรมทางสังคมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าไปกำหนดทิศทางการปกครองหรือทิศทางการทำงานของรัฐ ส่วนราชการ “ปกครอง” คือ การใช้อำนาจของรัฐที่กระทำต่อสังคมดังนั้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขจึงเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร
การเมืองและการปกครองจนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพราะการปกครองจำเป็นต้องจะต้องอาศัยอำนาจ คือการเมืองจึงจะสามารถดำเนินการได้สำเร็จ ดังนั้นการศึกษาเรื่องการมีการปกครองจึงหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรที่ใช้อำนาจและรเบียบกฎเกณฑ์การบริหาร
อำนาจอธิปไตย หมายถึง อำนาจเด็ดขาดและเต็มที่ที่จะบัญญัติ บังคับ และตัดสินกฎหมายสำหรับประชาชนภายในอาณาเขตของรัฐ เป็นอำนาจสูงในการปกครองประเทศ ประเทศที่เป็นเอกราชจะต้องมีอธิปไตยเป็นของตนเอง คือ สามารถที่จะดำเนินกิจการภายในหรือภายนอกประเทศได้โดยอิสระไม่ถูกบังคับควบคุม หรือแทรกแซงโดยประเทศอื่น
อำนาจอธิปไตยมี 3 ประการคือ
1. อำนาจนิติบัญญัติ (รัฐสภา) คือ อำนาจในการออกกฎหมาย
2. อำนาจบริหาร (รัฐบาล) คือ อำนาจในการนำกฎหมายไปบังคับใช้
3. อำนาจตุลาการ (ศาล) คือ อำนาจในการตัดสินคดีตามกฎหมาย

 

 

 

ถัดไป

 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

นางสาว เกศินี อินทวงษ์

E-mail nonth.888@hotmail.co.th