หน้าหลัก

วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์ู

บุคลากร

 
 
 

สาระน่ารู้

 

การปฐมพยาบาล

 
 

หลักสตรูประถมศึกษา

หลักสตรูมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสตรูมัธยมศึกษาตอนปลาย

สุขบัญญัติ 10ประการ

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

พฤติกรรมเสี่ยง

โรคภัยไข้เจ็บ

เพศศึกษา

อาหารเพื่อสุขภาพ

วิธีคล้ายความเครียด

กิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียน

ยุวกาชาดคืออะไร

วัตถุประสงค์ยุวกาชาด

หลักกาชาด7ประการ

หลักการจัดตั้งชมรม

การบริจาคโลหิต

การปฐมพยาบาล

ภาพ

เว็บลิงค์

www.google.co.th

ผู้จัดทำ

เกษรา กันหาแก้ว

 

 

 

การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งในชมรม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุบื้องต้น

ผนวกกับเรือนพยาบาลในโรงเรียนที่มีการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้ว ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างดียิ่ง

ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพมากมาย

 
 

โทร 077-355481 โทรสาร 077-355334

อีเมล์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี www.sksrt.ac.th