หน้าหลัก คลังข้อมูล บุคคลากร วิสัยทัศน์ ข่าวสาร Blogs
 
หน้าหลัก
งานธุรกิจ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานประดิษฐ์
งานช่าง
งานเกษตร
ประวัติความเป็นมา
การเรียนการสอนนอกห้องเรียน
ผลงานของนักเรียน
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาพกิจกรรมงานอาชีพ
ผู้จัดทำ
 


งานธุรกิจ

 

ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ*

ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ

        ธุรกิจ (Business) หมายถึง  กระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์เป็นระบบและอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิต  การซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้กำไรหรือผลตอบแทนจากกิจกรรมนั้น

        ดังนั้น   อาจกล่าวได้ว่า   กิจกรรมใดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้กำไร (Profit)  ถือว่าเป็นธุรกิจ เช่น   บริษัท   ห้างร้าน   ตลอดจนรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ การดำเนินของรัฐ  เช่น  การป้องกันประเทศ  การสร้างถนนหนทาง  โรงเรียน  โรงพยาบาล  และอื่น ๆ ไม่ถือว่าเป็นธุรกิจเพราะมิได้มีจุดมุ่งหมายด้านกำไร  แต่เป็นการให้บริการแก่ประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

     ความสำคัญของธุรกิจ  พอสรุปได้ดังนี้

      1. ธุรกิจช่วยให้เศรษฐกิจของชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง

       2. ธุรกิจทำให้ประชาชนมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

      3. ธุรกิจทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น

      4. ธุรกิจช่วยแก้ปัญหาทางสังคม

      5. ธุรกิจทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจ

        หน้าที่ของธุรกิจ

        การประกอบธุรกิจนั้นผู้ประกอบการจะต้องทำหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี  หน้าที่ต่าง ๆ ของธุรกิจมีดังนี้

       1. การผลิตสินค้า  ธุรกิจอาจเลือกผลิตสินค้าหลายชนิด  เช่น ผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป

       2. การให้บริการ  เป็นธุรกิจที่อำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจและผู้บริโภค

      3. การจำแนกแจกจ่ายสินค้า  ธุรกิจดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขาย

      4. การจัดซื้อ  ธุรกิจจำเป็นต้องมีการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อการดำเนินการ

      5. การเก็บรักษาสินค้า  ธุรกิจจะต้องเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อบริการให้แก่ลูกค้า

      6. การจัดจำหน่าย  ธุรกิจมีหน้าที่จัดแสดงสินค้าเพื่อง่ายต่อการซื้อ

      7. การจัดการทางการเงิน  ธุรกิจมีหน้าที่จัดหาเงินทุนและบริหารเงินทุนที่มีจำนวนจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      8.  การจัดทำบัญชี  ธุรกิจมีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อเสียภาษี

     9.  การทำการโฆษณาสินค้า  ธุรกิจมีหน้าที่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าและเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด

ความรับผิดชอบของธุรกิจ

       ธุรกิจมีฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม  จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อบุคคล  หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังจ่อไปนี้

      1. ความรับผิดชอบต่อเจ้าของกิจการ  ดำเนินธุรกิจให้เกิดกำไรสูงสุด

      2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  การให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุด

     3. ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ

     4. ความรับผิดชอบต่อลูกจ้าง  ในด้านสวัสดิการของลูกจ้าง

     5. ความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยให้สังคมได้รับประโยชน์ตามสมควร

 

จุดมุ่งหมายของการดำเนินธุรกิจ

        จุดมุ่งหมายของการดำเนินธุรกิจ  คือ  ต้องการให้ได้กำไรมากที่สุด (Maximized Profit)  ซึ่งต่างจากการดำเนินงานของหน่วยราชการ

และองค์การกุศล  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการแก่ประชาชน  โดยไม่หวังผลตอบแทน

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ

        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจสามารถแยกได้ 2 ลักษณะคือ

       1. ปัจจัยภายใน  หรือทรัพยากรของธุรกิจเป็นปัจจัยที่ธุรกิจ  สามารถสร้างขึ้นและสามารถควบคุมได้  ได้แก่

           คน (Man)         หมายถึง  กำลังคน

           เงิน (Money)     หมายถึง  เงินทุน

           วัสดุ (Meterial)  หมายถึง  กระบวนการต่าง ๆ เช่น การวางแผน  การจัดองค์การ ฯลฯ

        2.  ปัจจัยภายนอก  เป็นปัจจัยที่ธุรกิจไม่สามารถจะควบคุมกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  เช่น  ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กฎหมายการเมือง  คู่แข่ง  เทคโนโลยี ฯลฯ

 
 
 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี